Legend Of The Shock เรื่องราวการเดินทางของเดอะช็อค รายการวิทยุเล่าเรื่องผีที่เริ่มต้นจากความรักในสิ่งที่ทำของ ป๋องกพล ทองพลับ และ ทีมเดอะช็อค จุดเริ่มต้นจากวันนั้น จวบจนวันนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ The shock...
 Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค จ.กาญจนบุรี  Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค จ.สงขลา  Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค จ.ขอนแก่น  Advice ตะลุยบ้านผี 4 ภาค จ.เชียงใหม่  TheShock On Youtube (Trailer)  Legend Of The Shock  THE SHOCK ON TOUR TRAILER  The Shock On Tour EP 1.1 ตอน เดินสายบ้านร้างกลางนา  The Shock On Tour EP 1.2 ตอน เดินสายบ้านร้างกลางนา 1 2 >